Komt u in aanmerking voor de Innovatiebox?De volgende ondernemers en organisaties komen in aanmerking voor de Innovatiebox:
• Ondernemers welke vallen onder de wet op de vennootschapsbelasting (BV of een NV); en
• De ondernemer heeft een octrooi, kwekersrecht of een S&O-verklaring (Speur en Ontwikkelings) gekregen voor innoverende werkzaamheden.

Rekenvoorbeeld

Organisatie X heeft een S&O-verklaring (WBSO) ontvangen. In het eerste jaar worden hiervoor € 50.000 aan (voorbereidings)kosten gemaakt. In het tweede jaar wordt hiervoor nog eens € 25.000 aan kosten gemaakt om het product verder te ontwikkelen.


Aan het eind van het tweede jaar wordt het product in de markt gezet en brengt deze een opbrengst met zich mee van € 40.000. Deze opbrengst is in zijn geheel toe te rekenen aan de innoverende werkzaamheden waarvoor de organisatie een S&O-verklaring heeft ontvangen. In het derde, vierde en vijfde jaar bedragen de toegerekende opbrengsten jaarlijks € 100.000.

Concreet betekent dit over een termijn van vijf jaar het volgende:

Jaar 1: U kunt in dit jaar de voorbereidingskosten van € 50.000 volledig aftrekken tegen het normale tarief voor de vennootschapsbelasting (25%). Deze kosten hoeven niet op de balans geactiveerd te worden.

Jaar 2: In dit jaar vallen de eerste opbrengsten van € 40.000 onder de innovatiebox. Maar aangezien er een drempel is opgebouwd van € 75.000 (het eerste jaar van € 50.000 en in het tweede jaar van € 25.000) zult u deze als eerst moeten compenseren.
Aan het eind van het tweede jaar bedraagt de drempel hierdoor nog € 75.000 -/- € 40.000 = € 35.000.

Jaar 3: In dit jaar vallen de opbrengsten van € 100.000 onder de innovatiebox. Het resterende drempelbedrag van € 35.000 valt hiermee weg, waardoor een bedrag van € 65.000 belast wordt tegen het tarief van 9%. Een bedrag van € 35.000 wordt tegen het normale belastingtarief geheven.
Uw belastingvoordeel bedraagt in jaar 3: € 10.400

Jaar 4 en 5: In deze jaren vallen de opbrengsten van € 100.000 per jaar ook onder innovatiebox. Aangezien er geen drempel meer resteert, zullen de bedragen ad € 100.000 belast worden tegen het tarief van 9%. Uw belastingvoordeel bedraagt in het vierde en vijfde jaar hiermee: € 16.000 per jaar.

Totaal: Het totale belastingvoordeel van deze organisatie bedraagt € 42.400,- 
( jaar 3: € 10.400,  jaar 4: € 16.000 en jaar 5: € 16.000)

  
Drempel

Voor de Innovatiebox geldt een zogenaamde boxdrempel. Dat wil zeggen dat de voordelen welke uw innovatie oplevert pas tegen 9% worden belast wanneer de voortbrengingskosten zijn terugverdiend.
De voortbrengingskosten bestaan uit directe kosten (dit zijn kosten welke rechtstreeks aan de productie zijn gerelateerd) en indirecte kosten (algemene kosten). Een voorbeeld van directe en indirecte kosten zijn; materialen, loonkosten, prototypes, testkosten etc.

Voordelen

De voordelen zijn bijvoorbeeld royalities en verkoopwinsten, maar ook (een deel van) de opbrengst van een verkocht product.
Om de hoogte van de voordelen op een juiste wijze vast te stellen is het van belang dat u goede begeleiding krijgt van een adviseur van het INNOVATIEBOXburo om met de Belastingdienst goede afspraken te maken welke enkele jaren van kracht zijn. Hierdoor heeft u meerjarige zekerheid waarbij de afspraken door middel van een vaststellingsovereenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.

INNOVATIEBOX toepassen?

NO CURE - NO PAY

Lees meer over onze werkwijze

Een ogenblik geduld alstublieft...